Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2014

minemind
9663 a91f 390
Reposted fromkajecikowo kajecikowo
minemind
Jeśli kochasz, zaangażuj się.
— Ed Sheeran
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viasoeasy soeasy
minemind
kevc · blog | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaesperer esperer

June 07 2014

minemind
3693 367a 390
Reposted fromdontbemad dontbemad
minemind
I AM IN HELL
HELP ME
Reposted fromxempx xempx
minemind
8086 009d 390
Reposted fromcherrykiss cherrykiss viaoutline outline
minemind
Czasami wystarczy czyjaś obecność, by wszystko potoczyło się łatwiej.
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viapheebs pheebs
minemind

Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.

— tak prawdziwie
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaaviee aviee
6033 9d04 390
minemind
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach. 
Reposted fromznikajac znikajac viacudownezycie cudownezycie
minemind
Play fullscreen
'Cause there's this tune I found that makes me think of you
somehow and I play it on repeat
Until I fall asleep
Reposted fromoutline outline

June 06 2014

5330 2551 390
Reposted fromthemongoose themongoose
7713 209b
Reposted frommaking-love making-love viakalus kalus
3089 7ebe 390
5116 eec6 390
Reposted frommaking-love making-love viaPandaAttack PandaAttack
minemind
minemind
Tak bardzo chciałbym widzieć Cię więcej, trzymać za rękę i kopać powietrze. Opowiedzieć Ci jak bardzo zwariowałem.
— Fisz
2268 b60b 390
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viakalus kalus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl